Bài viết

Nơi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi yến trong nhà, mô hình nhà nuôi yến thành công. Cập nhật những thông tin mới nhất về các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nhà nuôi yến lấy tổ và những vùng chim yến tốt nhất thời điểm hiện tại.
VÙNG NUÔI CHIM YẾN TIỀM NĂNG TẠI AN GIANG NĂM 2024- 2025

VÙNG NUÔI CHIM YẾN TIỀM NĂNG TẠI AN GIANG NĂM 2024- 2025

Theo khảo sát và đánh giá của các kỹ thuật nuôi yến, An Giang được xem là một trong các tỉnh tại Miền Tây có vùng nuôi yến tiềm năng trong năm 2024- 2025. Một số địa phương được đánh giá có vùng chim yến tốt ở thời điểm hiện tại lại có số lượng nhà yến còn tương đối ít như huyện Tri Tôn, Thị xã Tịnh Biên, Châu Đốc, An Phú, Thị xã Tân Châu. Thời điểm hiện tại rất phù hợp để đầu tư nhà yến tại các địa phương trên.

Biên bản về việc thống nhất nội dung Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Biên bản về việc thống nhất nội dung Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Biên bản về việc thống nhất nội dung Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 265/2023/NQ-HĐND _Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết số 265/2023/NQ-HĐND _Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết số 265/2023/NQ-HĐND _Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định Số: 36/2023/QĐ-UBND_Ban hành quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định Số: 36/2023/QĐ-UBND_Ban hành quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định Số: 36/2023/QĐ-UBND_Ban hành quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang