An Giang - Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND về Quản lý nuôi yến

Theo đó, Ngày 13 tháng 4 năm 2020, UBND Tỉnh An Giang ra quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc " Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND về Quản lý nuôi yến trên địa bàn tỉnh An Giang" đã ban hành vào tháng 11 năm 2018.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2020/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2018/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 110/TTr-SNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư