Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến của tỉnh Tây Ninh

Nhằm chủ động kiểm soát và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên, trong khi chờ các quy định của Trung ương hướng dẫn về quản lý nuôi chim yến, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:

1. Tên văn bản:  Chỉ thị số 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2. Loại văn bản: Chỉ thị

3. Số hiệu: số 09/CT-UBND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh

5. Ngày ban hành: 08/11/2019

6. Ngày có hiệu lực: 08/11/2019

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG:

 

Các bài viết khác