Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nuôi chim yến của tỉnh Tây Ninh

Nhằm chủ động kiểm soát và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Tên văn bản:  Chỉ thị số 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2. Loại văn bản: Chỉ thị

3. Số hiệu: số 09/CT-UBND

4. Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh

5. Ngày ban hành: 08/11/2019

6. Ngày có hiệu lực: 08/11/2019

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: