Công văn số 144/TY-TYCĐ của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu

Công văn số 144/TY-TYCĐ của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu

Công văn số 144/TY-TYCĐ của cục Thú Y về hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; để triển khai thực hiện Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến (sau đây gọi là Nghị định thư) xuất khẩu từ nước CHXHCN Việt Nam sang nước CHND Trung Hoa, Cục Thú y hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với tổ yến để xuất khẩu như sau: