Dự thảo Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Vừa qua Sở NN & PTNT tỉnh An Giang vừa trình HĐND tỉnh về Dự thảo về Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó quy định về vùng nuôi yến và những thủ tục liên quan đến xây dựng nhà yến tại An Giang

Vừa qua Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh An Giang vừa trình HĐND tỉnh về Dự thảo về Quy định quản lý nuôi chim yến  trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó có những quy định về nuôi yến như sau: (xem chi tiết dự thảo ở cuối bài)

I. Quy định về xây dựng

1. Về đất xây dựng nhà yến:

a) Là đất nông nghiệp khác thuộc khu vực được nuôi chim yến theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Người sử dụng đất có trách nhiệm lập thủ tục đăng ký biến động đất đai hoặc chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp loại đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa phù hợp với loại đất được quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này trước khi xây dựng nhà yến.

c) Khu đất xây dựng nhà yến phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

2. Về cấp phép xây dựng

Trước khi khởi công xây dựng nhà yến, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định Luật Xây dựng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 và tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác liên quan.

II. Quy định về môi trường

1. Tổ chức, cá nhân nuôi chim yến phải bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm tiếng ồn, phát tán mùi khó chịu; chất thải từ hoạt động nuôi chim yến phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc sử dụng thiết bị âm thanh trong hoạt động nuôi chim yến phải đảm  bảo theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 25 của Nghị định  số 13/2020/NĐ-CP và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

3. Thực hiện thủ tục môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường) hoặc đăng ký môi trường nếu trường hợp thuộc đối tượng theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

III. Quy định về đầu tư

1. Trường hợp dự án đầu tư nhà yến thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nơi nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

2. Đối với nhà yến thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thì chủ nhà yến thực hiện các quy định về đất đai, xây dựng và môi trường tại Điều 3, Điều 4 của quy định này.

IV. Công tác phòng chống dịch bệnh

1. Chủ nhà yến phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu chim yến chết hàng loạt và xử lý tiêu hủy chim yến bệnh chết cũng như tiêu độc sát trùng nhà yến có yến bị bệnh chết.

2. Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với bệnh động vật trên cạn được quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 và Điều 31; Mục 2, Chương II của Luật Thú y 2015 và các quy định hiện hành về phòng chống dịch bệnh.

V. Quy định đối với nhà yến đã hoạt động trước khi Quyết định này có hiệu lực

Đối với nhà yến đã hoạt động trước ngày Quyết định này có hiệu lực:

1. Trường hợp nhà yến thuộc khu vực được nuôi chim yến theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND thì tiếp tục được hoạt động, trên cơ sở chủ đầu tư phải thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để nhà yến được phép tồn tại theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trường hợp nhà yến thuộc khu vực không được nuôi chim yến theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP

Nội dung chi tiết dự thảo Quy định nuôi yến trên địa bàn tỉnh An Giang