Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 29 tháng 03 năm 2024, sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản " Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang" như sau: