Kế hoạch Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang vừa xây dựng Kế hoạch Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 03/04/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

I.NỘI DUNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT:

  1. Nội dung làm việc:
  • Khảo sát thực tế một số nhà yến tại địa phương;
  • Trao đổi, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang theo đề cương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND đính kèm tại Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 03/04/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.
    1. Thành phần Đoàn khảo sát: Được thành lập theo Quyết định số 314/QĐ-SNNPTNT ngày 11/04/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (Đính kèm Quyết định).
    2. Địa điểm khảo sát: Tại các huyện, thành phố: Châu Phú, Thoại Sơn, An Phú, Chợ Mới, Châu Đốc và Long Xuyên (Lịch trình chi tiết đính kèm).

II.PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y làm đầu mối liên hệ với địa phương bố  trí, sắp xếp cho Đoàn khảo sát, trong đó:

 

  • Sắp xếp, lựa chọn nhà yến để đoàn khảo sát thực tế.
  • Chuẩn bị nội dung để Đoàn khảo sát trao đổi, thảo luận với địa phương về kết quả triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

IV. KINH PHÍ CHO CHUYẾN CÔNG TÁC:

Các đơn vị tham gia theo Kế hoạch sử dụng kinh phí của đơn vị và thực hiện chi theo quy định hiện hành.

Kế hoạch này thay cho Thư mời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nội dung văn bản: