Luật chăn nuôi 2018 quy định mới nhất về hoạt động nuôi chim yến

Điều 64. Quản lý nuôi chim yến 1. Dẫn dụ chim yến là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để thu hút chim yến về làm tổ trong nhà yến. 2. Hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi chim yến và khai thác tổ yến. 3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến trong vùng nuôi chim yến phải bảo đảm môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. ...

1. Tên văn bản:  Luật Chăn nuôi

2. Loại văn bản: Luật

3. Số hiệu: số 32/2018/QH14

4. Nơi ban hành: Quốc Hội

5. Ngày ban hành: 19/11/2018

6. Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: