Nghị định 13/2020/NĐ-CP nói về Quản lý nuôi chim yến

Đầu năm 2020, VPCP đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết về Luật Chăn Nuôi. Trong đó, Điều 25 nói về Quản lý nuôi chim yến (dẫn dụ chim yến). Cụ thể các Quy định về vùng nuôi chim yến, và Những quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến.

1. Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI

2. Loại văn bản: Nghị địnhTiêu đề bài viết của doanh nghiệp 11

3. Số hiệu: 13/2020/NĐ-CP 

4. Nơi ban hành: Chính phủ

5. Ngày ban hành: 21/01/2020

6. Ngày có hiệu lực: 05/03/2020

7. Tình trạng: Có hiệu lực

8. Nội dung : Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Những quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến.

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến. Trường hợp Nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới.

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.