Nghị quyết số 265/2023/NQ-HĐND _Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết số 265/2023/NQ-HĐND _Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, kỳ họp thứ 12 đã ban hành Nghị Quyết số 265/2023/NQ-HĐND Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

Nội dung cụ thể như sau: