Quy định mới nhất về nuôi yến tại tỉnh Long An

Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Long An.

1. Tên văn bản:  Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Long An

2. Loại văn bản: Nghị quyết

3. Số hiệu: số 12/2020/NQ-HĐND

4. Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

5. Ngày ban hành: 09/7/2020

6. Ngày có hiệu lực: 20/7/2020

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG: