Quyết định Số: 36/2023/QĐ-UBND_Ban hành quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định Số: 36/2023/QĐ-UBND_Ban hành quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
  • Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
  • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  • Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  • Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
  • Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
  • Căn cứ Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
  • Căn cứ Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang;
  • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 199/TTr-SNNPTNT ngày 13 tháng 7 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành kèm theo Quyết định Số: 36/2023/QĐ-UBND này Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
NỘI DUNG NHƯ SAU: