Số 280/TY-HTQT Về việc góp ý dự thảo hướng dẫn cấp mã cơ sở nhà yến

Số 280/TY-HTQT Về việc góp ý  dự thảo hướng dẫn cấp mã cơ sở nhà yến

Số 280/TY-HTQT Về việc góp ý  dự thảo hướng dẫn cấp mã cơ sở nhà yến