Tổng hợp Ý kiến đóng góp và Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở NN & PTNT đã tổng hợp ý kiến từ các ban ngành và địa phương về dự thảo quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đơn vị yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa dự thảo.

Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh An Giang vừa qua đã có văn bản "Tổng hợp Ý kiến đóng góp và Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang" theo đề nghị tại Công văn số 139/SNNPTNT-CCCNTY ngày 01/02/2023 và Công văn nhắc lại số 353/SNNPTNT-CCCNTY ngày 23/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Sở đã tổng hợp ý kiến từ các ban ngành và địa phương về dự thảo quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đơn vị yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa dự thảo.

Nội dung chi tiết văn bản tổng hợp ý kiến và Báo cáo giải trình của Sở NN & PTNT tỉnh An Giang về dự thảo quyết định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh: