Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND TỈNH AN GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:       /TTr-SNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 An Giang, ngày       tháng       năm 2023  

 

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Căn cứ quy định tại Luật Chăn nuôi và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước còn đang lúng túng do chưa có khung pháp lý về lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường, phòng chống dịch bệnh cho việc xây dựng nhà nuôi chim yến trong vùng được phép nuôi chim yến; do một số quy định quản lý đối với hoạt động nuôi chim yến chưa được văn bản trung ương quy định cụ thể.

Căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định để quy định:

3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.”.

Căn cứ quy định trên, để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động có liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng... áp dụng đối với cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh thì việc xây dựng quy định quản lý là cần thiết.

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

Ban hành Quyết định Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang phù hợp với Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang và các văn bản hướng dẫn dưới luật.

2. Quan điểm chỉ đạo

Đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vận dụng các quy định tại Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 để xây dựng các nội dung quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang đảm bảo không phát sinh mới thủ tục hành chính.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 172/UBND-NC ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; trong đó: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Do các nội dung quy định việc xây dựng nhà nuôi chim yến liên quan đến nhiều lĩnh vực gồm: xây dựng, đất đai, môi trường, phòng chống dịch bệnh; Do đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Thành lập Tổ soạn thảo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, tổ soạn thảo đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Quyết định Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang; dự thảo Quyết định đã được gửi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức đăng tải trên cổng thông tin theo quy định.

Sau thời gian lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được …….. ý kiến góp ý (trong đó …… ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo, …… ý kiến góp ý điều chỉnh bổ sung) và ……. đơn vị không có ý kiến trả lời bằng Công văn.

Ngày …. tháng…. năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định tại Công văn số ……..

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất điều chỉnh theo góp ý của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …….. .

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN

Dự thảo Quyết định gồm 11 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Quy định về xây dựng

Điều 4. Quy định về môi trường

Điều 5. Quy định về đầu tư

Điều 6. Công tác phòng chống dịch bệnh

Điều 7. Quy định đối với nhà yến đã hoạt động trước khi Quyết định này có hiệu lực

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nuôi chim yến

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan; (5) Văn bản góp ý của các cơ quan)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, CCCNTY.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Trương Kiến Thọ